O nás

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání  63-41-M/02 Obchodní  akademie a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

V souladu s ustanovením § 60 a § 60a - g a § 183 ods.2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

1) Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
    s výsledkem řízení u každého uchazeče

Soubor s výsledkem 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Soubor s výsledkem náhradního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Soubor s výsledkem 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

2) Datum zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným
    registračním číslem

     29. dubna 2019

3) Žádám uchazeče (jejich zákonné zástupce), kteří se rozhodli vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost sdělili co nejdříve - telefonicky na číslo 317 842 026 nebo elektronicky na  e-mail info@vlasimoa.cz  (důležité pro nepřijaté uchazeče - uvolnění míst)

4) Vzhledem k podávání dvou přihlášek doporučuji všem nepřijatým uchazečům do 3 pracovních dnů podat odvolání.

5) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


Vlašim 29. dubna 2019

PaedDr. Jiří Tůma
ředitel školy