Název projektu: Podpora profesního růstu pedagogů a vzdělávání žáků
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, na  
společné vzdělávání žáků, na aktivity rozvíjející ICT, na extrakurikulární a rozvojové aktivity, na spolupráci s rodiči  
žáků a s veřejností.
Cíl projektu: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Výsledky projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance na trhu práce
Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.


Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                   
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu školy (koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele,  
školní kariérový poradce) a na vybavení školy pro multimediální výuku.